На Хмельниччині поліція затримала на хабарі директора підприємства Міністерства оборони

 • 180x150
 • Опубліковано:

  Слід­чі слід­чо­го уп­равлін­ня ГУНП спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань та УС­БУ в Хмель­ницькій об­ласті за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри зат­ри­ма­ли ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра од­но­го з дер­жавних під­при­ємств Мі­ніс­терс­тва обо­ро­ни Ук­ра­їни за ви­ма­ган­ня та от­ри­ман­ня неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди.

  По­са­до­вець, ви­ко­рис­то­ву­ючи своє служ­бо­ве ста­но­ви­ще, ви­ма­гав неп­ра­во­мір­ну ви­го­ду в роз­мі­рі 10 000 гри­вень від міс­це­во­го під­при­єм­ця. В об­мін на гро­ші він обі­цяв ви­рі­ши­ти пи­тан­ня що­до по­вер­нення чо­ло­ві­ко­ві його май­на, яке збе­рі­га­ло­ся на те­ри­то­рії обо­рон­но­го під­при­ємс­тва, пише СТИК з посиланням на пресслужбу по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті.

  За да­ним фак­том від­кри­те кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 3 ст. 368 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою. Сан­кція стат­ті пе­ред­ба­чає від­по­ві­даль­ність у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від п’яти до де­ся­ти ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на. Пі­доз­рю­ва­но­го слід­чі зат­ри­ма­ли в по­ряд­ку стат­ті 208 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

  (Visited 49 times, 1 visits today)
 • 180x150