На Хмельниччині затримали групу псевдовисокопосадовців на хабарі у понад мільйон гривень (фото)

 • 180x150
 • Опубліковано:

  Слід­чі те­ри­то­рі­аль­но­го уп­равлін­ня Дер­жавно­го бю­ро роз­слі­ду­вань, роз­та­шо­ва­но­го у міс­ті Хмель­ницько­му, зат­ри­ма­ли трьох осіб, які пред­став­ля­ли­ся рад­ни­ком Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни, ге­не­ра­лом Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни та чле­ном ан­ти­ко­руп­цій­ної гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції, за ви­ма­ган­ня кош­тів в особ­ли­во ве­ли­ких роз­мі­рах (ч. 4 ст. 189 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

  Про це по­ві­до­ви­ла прес­служ­ба ТУ ДБР.

  За по­пе­редньою ін­форма­ці­єю, осо­би, які по­пе­редньо наз­ва­ли­ся рад­ни­ком Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни, ге­не­ра­лом Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни та чле­ном ан­ти­ко­руп­цій­ної гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції, ви­ма­га­ли від гро­ма­дя­ни­на кош­ти у су­мі 1 міль­йон 100 ти­сяч гри­вень в якос­ті по­га­шен­ня не­іс­ну­ючо­го бор­гу. У ра­зі не­на­дан­ня гро­шей осо­би пог­ро­жу­ва­ли по­тер­пі­ло­му ство­ри­ти проб­ле­ми із пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми та зак­ри­ти його біз­нес. У зв’яз­ку з цим він звер­нувся з по­ві­дом­ленням про зло­чин до Дер­жавно­го бю­ро роз­слі­ду­вань.

  25 чер­вня 2020 ро­ку слід­чі ДБР зат­ри­ма­ли трьох осіб в по­ряд­ку ст. 208 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни піс­ля одер­жання гро­шей.

  На­ра­зі ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня що­до по­ві­дом­лення їм про пі­доз­ру та об­рання від­носно них за­по­біж­но­го за­хо­ду.

  Про­це­су­аль­не ке­рів­ниц­тво до­су­до­вим роз­слі­ду­ван­ням у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні здій­снює про­ку­ра­ту­ра Він­ниць­кої об­ласті. Опе­ра­тив­ний суп­ро­від — Від­діл по бо­роть­бі з ко­руп­ці­єю та ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ністю Уп­равлін­ня Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни у Він­ниць­кій об­ласті.

  У ра­зі до­ве­ден­ня ви­ни, зат­ри­ма­ним заг­ро­жує по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від 7 до 12 ро­ків з кон­фіска­ці­єю май­на.

  (Visited 45 times, 1 visits today)
 • 180x150