На Хмельниччині голова сільради вимагав у атовця хабар за виділення земельної ділянки (фото)

 • 180x150
 • Опубліковано:

  По­са­до­вець ви­ма­гав у бій­ця 1 ти­ся­чу до­ла­рів США за прий­нят­тя се­сі­єю сіль­ської ра­ди по­зи­тив­но­го рі­шен­ня про на­дан­ня доз­во­лу на ви­го­тов­лення тех­нічної до­ку­мен­та­ції про пе­ре­да­чу йому у при­ват­ну влас­ність зе­мель­ної ді­лян­ки для ве­ден­ня са­дів­ниц­тва.

  По­са­до­вець ви­ма­гав у бій­ця О­ОС 1 ти­ся­чу до­ла­рів США за прий­нят­тя се­сі­єю сіль­ської ра­ди по­зи­тив­но­го рі­шен­ня про на­дан­ня доз­во­лу на ви­го­тов­лення тех­нічної до­ку­мен­та­ції про пе­ре­да­чу йому у при­ват­ну влас­ність зе­мель­ної ді­лян­ки для ве­ден­ня са­дів­ниц­тва.

  Зат­ри­ма­ли го­ло­ву сіль­ської ра­ди «на га­ря­чо­му» під час от­ри­ман­ня вка­за­ної су­ми у грив­не­во­му ек­ві­ва­лен­ті. На­ра­зі він пе­ре­бу­ває в ізо­ля­то­рі тим­ча­со­во­го три­ман­ня.

  За да­ним фак­том від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 3 ст. 368 (Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни, сан­кція якої пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від 5 до 10 ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на.

  На­ра­зі слід­чі дії три­ва­ють. Зок­ре­ма, ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня про ого­ло­шен­ня сіль­сько­му го­ло­ві про пі­доз­ру та об­рання йому мі­ри за­по­біж­но­го за­хо­ду.

  (Visited 56 times, 1 visits today)
 • 180x150